Polityka prywatności

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Informacja prawna
na podstawie obowiązku wynikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

WARSZTART Feliksa Płońska informuje, że uzyskane w związku z zawarciem umowy sprzedaży dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, adresu dostawy, adresu mailowego i numeru telefonu przetwarzane są tylko i wyłącznie w celu realizacji umowy. Dopuszczalność przetwarzania danych osobowych wynika z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Jeśli wyrazisz na to dodatkową zgodę Twoje dane będą przetwarzane w celu marketingowym na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z, a od dnia 25 maja 2018 r. także na podstawie art. 5 ust 1 pkt. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, o którym mowa powyżej.
Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym.

WARSZTART Feliksa Płońska informuje, że:
Administrator danych
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest: WARSZTART Feliksa Płońska, z siedzibą w Białymstoku, ul. Dębowa 59, 15-801 Białystok tel.: 733 645 618, adres mailowy: warsztart@o2.pl.

Skąd pochodzą dane osobowe
Dane osobowe zostały przekazane przez Ciebie w związku z dokonywaną transakcją – zawarciem umowy sprzedaży towarów, znajdujących się w ofercie asortymentowej WARSZTART Feliksa Płońska i podaniem ich w czasie składania zamówienia.

Cel przetwarzania
Uzyskane dane osobowe są przetwarzane przez WARSZTART Feliksa Płońska w celu wykonania zawartej umowy: zrealizowania transakcji i płatności, dostawy zamówionych towarów, obsługi procesu reklamacyjnego.
Dane osobowe przetwarzane są również w związku z obowiązkami, jakie wynikają z przepisów podatkowych (w tym wypadku przekazania danych osobowych, np. firmie rachunkowej odbywa się na podstawie umowy powierzenia danych osobowych do przetwarzania).
Dane osobowe przetwarzane są tylko i wyłącznie w celach, o których mowa powyżej, a także w celach windykacji należności lub prowadzenia postępowań sądowych.

Twoje prawa

W każdym czasie przysługuje Tobie prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Z podanych praw można skorzystać w każdym czasie, i tak:
w odniesieniu do żądania sprostowania danych, kiedy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
w odniesieniu do żądania usunięcia danych, kiedy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały uzyskane przez WARSZTART Feliksa Płońska;
w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych, kiedy dane są nieprawidłowe, kiedy minie czas na ich przechowywanie;
w odniesieniu do żądania przeniesienia danych, kiedy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub zawartej z Tobą umowy oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
Przysługuje Tobie również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgłoszenia sprzeciwu do czynności przetwarzania danych osobowych.

Udostępnianie danych osobowych

Dane osobowe WARSZTART Feliksa Płońska udostępnia: podmiotowi świadczącemu usługi rachunkowe, kancelarii prawnej, firmie kurierskiej, operatorom pocztowym, operatorom płatności.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe przechowywane są przez okres obowiązywania zawartej umowy, jednakże nie dłużej niż przez 10 lat, z uwagi na:
ewentualne dochodzenie roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
obowiązki wynikające z przepisów prawa, w tym w szczególności prawa podatkowego i przepisów rachunkowych;
zapobieganie nadużyciom i oszustwom,
cele statystyczne i archiwizacyjne,
Po wyrażeniu przez Ciebie odrębnej zgody przechowujemy Twoje dane osobowe również dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania – w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej. W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.
W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym WARSZTART Feliksa Płońska zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Przekazywanie danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania)

Kontakt w sprawie pytań, dotyczących Twoich danych osobowych
WARSZTART Feliksa Płońska, ul. Dębowa 59, 15-801 Białystok
tel.: 733 645 618, adres mailowy: warsztart@o2.pl
WARSZTART Feliksa Płońska

POLITYKA PRYWATNOŚCI
I. Postanowienia ogólne
Administratorem danych osobowych Klientów jest WARSZTART Feliksa Płońska, z siedzibą w Białymstoku, ul. Dębowa 59, 15-801 Białystok tel.: 733 645 618, adres mailowy: warsztart@o2.pl.
W przypadku braku zgody na postanowienia niniejszej Polityki, proszę nie odwiedzaj strony internetowej http://www.warsztart.com.pl
WARSZTART Feliksa Płońska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mają odpowiednie zastosowanie do potencjalnych Klientów, w tym do osób korzystających z formularza kontaktowego.

II. Dane osobowe
WARSZTART Feliksa Płońska oświadcza, że nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych użytkowników strony internetowej http://www.warsztart.com.pl
Podstawą przetwarzania danych osobowych przez WARSZTART Feliksa Płońska jest zgoda Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, które ma na celu: umożliwienie korzystania ze strony internetowej, możliwości uzyskania odpowiedzi na zapytanie wysłane za pośrednictwem formularza kontaktowego.
Strona internetowa http://www.warsztart.com.pl wykorzystuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
WARSZTART Feliksa Płońska oświadcza, że w ramach korzystania ze strony internetowej http://www.warsztart.com.pl mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
WARSZTART Feliksa Płońska informuje, że:
w wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach mojej strony, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym.

III. Uprawnienia
Klient ma prawo wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych, przetwarzanych w przypadku i celach, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, w tym w celach marketingowych, jak również ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w takich wypadkach.
WARSZTART Feliksa Płońska  będzie przetwarzać tylko i wyłącznie te dane osobowe, które są konieczne do prawidłowego wykonania usług, jak również dla zrealizowania uprawnień wynikających z przepisów obowiązującego prawa.
W przypadku uzyskania przez WARSZTART Feliksa Płońska informacji, o korzystaniu przez Klienta ze strony internetowej http://www.warsztart.com.pl niezgodnie z niniejszą Polityką, Biuro WARSZTART Feliksa Płońska będzie upoważnione do przetwarzania danych osobowych Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.
Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom, które będą publikowane na stronie http://www.warsztart.com.pl W przypadku zmian Polityki, obowiązują one od dnia ich ogłoszenia na stronach powołanego sklepu.

 

Białystok 01.08.2019r. Feliksa Płońska