Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
I. INFORMACJE OGÓLNE

⦁ Sklep Internetowy prowadzi Feliksa Płońska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą WARSZTART Feliksa Płońska.
⦁ Sprzedającym jest Feliksa Płońska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą WARSZTART Feliksa Płońska NIP 5421964614, REGON 384013551, prowadząca sklep internetowy pod adresem ⦁ http://www.warsztart.com.pl.
⦁ Sklep Internetowy umożliwia Użytkownikowi zapoznanie się z asortymentem Sprzedającego, w szczególności z cenami Towarów oraz zawarcie umów sprzedaży na zasadach określonych w Regulaminie. Cena widniejąca w Sklepie internetowym stanowi kwotę brutto i określa całkowity wymiar świadczenia należnego Sprzedającemu od Kupującego w związku z dokonywaną transakcją.
⦁ Sprzedający informuje, że korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych: ________________.
⦁ Klientem w sklepie internetowym może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Polski i posiadająca zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorca mający siedzibę na terytorium Polski.
⦁ Powołane w Regulaminie pojęcia, oznaczają:
⦁ Sprzedający – Feliksa Płońska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą WARSZTART Feliksa Płońska, z siedzibą w Białymstoku, ul. Dębowa 59, 15-801 Białystok tel.: 733 645 618, adres mailowy: ⦁ warsztart@o2.pl
⦁ Kupujący – podmiot, który złożył zamówienia zgodnie z niniejszym regulaminem (Klient);
⦁ Konsument – Kupujący (Klient), będący osobą fizyczną, składający zamówienie niezwiązane bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221 k.c.;
⦁ Strona internetowa – strona ⦁ http://www.warsztart.com.pl;
⦁ Sklep – sklep internetowy działający pod nazwą ⦁ http://www.warsztart.com.pl;
⦁ Towar – produkt, będący w ofercie asortymentowej Sprzedającego lub produkt, który powstanie na specjalne życzenie Kupującego, z uwzględnieniem jego preferencji, wyglądu etc. (tzw. personalizacja produktu);
⦁ Zamówienie – oświadczenie Kupującego, co do zawarcia ze sprzedającym umowa sprzedaży na warunkach i zgodnie z wzorem zamieszczonym na stronie internetowej (zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego);
⦁ Koszyk – elektroniczny formularz udostępniony przez Sprzedającego informujący Kupującego o liczbie i rodzaju zamówionych przez niego Towarów i umożliwiający Kupującemu dokonanie wyboru Towarów w celu złożenia zamówienia;
⦁ Dostępność Towaru – znajdowanie się Towaru na magazynie Sprzedającego w chwili umieszczania przez niego na stronie ⦁ http://www.warsztart.com.pl informacji o Towarze i jego cenie – dotyczy produktów gotowych, niespersonalizowanych;
⦁ Potwierdzenie zamówienia – informacja przesyłana przez Sprzedającego na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej, zawierająca informacje, co do złożenia przez Kupującego zamówienia na określone Towary i potwierdzająca, że Zamówienie zostało przez Sprzedającego przyjęte do realizacji. Potwierdzenie Zamówienia zawiera również odnośniki elektroniczne (tzw. linki) do obowiązującego Regulaminu oraz Polityki Prywatności, a także informacje, dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych oraz praw przysługujących Kupującemu, stosowanie do obowiązku wynikającego z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
⦁ Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów ustawy z Kodeks cywilny zawierana na odległość, tj. za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub pomiędzy Kupującym a Sprzedającym (w myśl postanowień ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta Dz. U. 2014 r., poz. 827). Umowę sprzedaży uznaje się za zawartą w chwili doręczenia Kupującemu Potwierdzenia zamówienia (po złożeniu przez Kupującego Zamówienia w Sklepie Internetowym).
⦁ Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
⦁ Umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa – umowa z Konsumentem zawarta:
⦁ przy jednoczesnej fizycznej obecności stron w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy,
⦁ w wyniku przyjęcia oferty złożonej przez konsumenta w okolicznościach, o których mowa w powyżej,
⦁ w lokalu przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio po tym, jak nawiązano indywidualny i osobisty kontakt z konsumentem w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy, przy jednoczesnej fizycznej obecności stron,
⦁ Login – adres poczty elektronicznej Kupującego używany podczas procesu rejestracji i korzystania z Konta;
⦁ Siła wyższa – zdarzenie zewnętrzne niezależne od stron stosunku prawnego, którego wystąpienia strona, która dotknięta została działaniem Siły Wyższej, nie mogła rozsądnie przewidzieć i którego wystąpieniu nie mogła zapobiec, a które uniemożliwia tej stronie trwale albo przejściowo wykonywanie jej praw lub obowiązków, w szczególności na gruncie danego stosunku prawnego;
⦁ Polityka Prywatności – postanowienia, określające zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Kupującego;
⦁ Regulamin – niniejszy regulamin sporządzony w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami);
⦁ Newsletter – informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami) pochodzące od Sprzedającego, wysyłane drogą elektroniczną, po wyrażeniu zgody przez Kupującego na otrzymywanie przedmiotowych informacji;
⦁ Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta ze Sklepu Internetowego;
⦁ Sklep Internetowy umożliwia Kupującym zapoznanie się z ofertą asortymentową Sprzedającego poprzez prezentację Towarów wraz z podaniem ceny oraz informacją o ich dostępności.
⦁ Sprzedający informuje, że zdjęcia Towarów zamieszczone w Sklepie internetowym stanowią jedynie materiały podglądowe i umożliwiają Kupującemu na zapoznanie się z Towarem i wyobrażenie jego kształtu i kolorystyki. Wygląd prezentowanych Towarów może różnić się od zewnętrznego i rzeczywistego wyglądu Towaru, dostarczonego Kupującemu, które to różnice mogą wynikać z ustawień monitora Kupującego. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy lub Sprzedającego wobec Użytkownika lub Kupującego będących Konsumentami.
⦁ Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie Internetowym poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy. Nie stanowią one również zapewnienia Sprzedającego.

⦁ ZAMÓWIENIE

⦁ W Sklepie internetowym zamówienie może zostać złożone poprzez:
⦁ założenie Konta i dokonanie rejestracji przy użyciu loginu i Hasła;
⦁ bez zakładania Konta ale po wypełnieniu formularza;
⦁ kontakt telefoniczny i podanie danych w zakresie odpowiadającym danym, niezbędnym do złożenia zamówienia elektronicznie.
⦁ W przypadku zamówień składanych telefonicznie Sprzedający zobowiązany jest podać dane dotyczące: cech Towaru, oznaczenia Sprzedającego, łącznej ceny za Towary oraz opłaty za Dostawę Towaru, prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży oraz czasu trwania Umowy.
⦁ W sklepie internetowym przy każdym Towarze podane są główne informacje o jego cechach, materiale, z którego został wykonany, wymiarach, dostępności oraz cenie.
⦁ Kupujący mogą składać zamówienia dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone po godzinie _________18_____ oraz w dni ustawowo wolne od pracy będą realizowane następnego dnia roboczego.
⦁ Składając zamówienia Kupujący:
⦁ dokonuje wyboru miejsca odbioru zamówionych Towarów z listy punktów dostępnych w Sklepie Internetowym albo wskazuje miejsce dostawy;
⦁ wskazuje, poprzez stosowne oznaczenie, Towar, który stanowić ma przedmiot umowy i dodaje go do Koszyka;
⦁ określa indywidualne cechy Towaru, poprzez podanie, o ile jest taka możliwość, wymiaru Towaru, jego kształtu, graweru, imion, inicjałów, dat, koloru (personalizacja Towaru);
⦁ dokonuje wyboru sposobu doręczenia Towaru ze wskazanych przez Sprzedającego. Cena i termin Dostawy Towaru na adres wskazany przez Kupującego zostaną wskazane przy Towarze;
⦁ wskazuje sposób płatności;
⦁ po zapoznaniu się z treścią Regulaminu, potwierdza fakt jego przeczytania oraz oświadcza, że jest on związany jego treścią oraz postanowieniami Polityki Prywatności;
⦁ zostaje poinformowany o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących mu prawach z tym związanych.
⦁ Kupującym, po wypełnieniu formularza, dokonuje zaznaczenia opcji, „Zamawiam”, potwierdzając tym samym, że jest on związany jego treścią oraz zobowiązuje się do zapłaty za zamówiony Towar.
⦁ Po złożeniu zamówienia Sprzedający dokona jego weryfikacji poprzez sprawdzenie poprawności wypełnienia i ustalenia możliwości realizacji oraz pod kątem dostępności Towaru. W sytuacji złożenia Zamówienia na Towar spersonalizowany, termin jego realizacji zostanie podany przez Sprzedającego po przeanalizowaniu kwestii związanych z dostępnością materiałów, z których ma zostać wykonany lub nakładem pracy, niezbędnym do wykonania złożonego Zamówienia (uwzględniając wielkość zamówienia, wymiary, cechy szczególne, dodatkowe materiały).
⦁ Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o niemożliwości realizacji zamówienia z przyczyn od niego niezależnych lub z powodu siły wyższej.
⦁ W terminie _______1___ dni od dnia złożenia zamówienia, Sprzedający za pośrednictwem Sklepu Internetowego dokona potwierdzenia możliwości zrealizowania zamówienia i przystąpi do jego realizacji w wybranym przez Kupującego miejscu odbioru lub dostawy Towarów, wysyłając do Użytkownika Potwierdzenie Zamówienia, z uwzględnieniem postanowień ust. 8 powyżej.
⦁ W przypadku, gdy Kupującym jest Konsument, termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż 30 dni od otrzymania przez Sprzedającego Zamówienia.
⦁ Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą doręczenia na serwer poczty elektronicznej Kupującego Potwierdzenia Zamówienia (wiadomość elektroniczna e-mail w temacie „Potwierdzenie Zamówienia”). Za dzień doręczenia wiadomości elektronicznej e-mail w temacie „Potwierdzenie Zamówienia” uważa się dzień, w którym wiadomość ta wpłynęła na serwer poczty elektronicznej obsługujący adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu elektronicznym Zamówienia.
⦁ W przypadku, gdy Kupujący jest konsumentem, Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia wraz z Towarem pisemnego potwierdzenia zawarcia umowy, określającego datę jej zawarcia, rodzaj i przedmiot świadczenia oraz cenę.

⦁ UPRAWNIENIA KUPUJĄCEGO

⦁ Sprzedający na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia). Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Klienta – Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 kodeksu cywilnego i kolejnych za wady rzeczy tzw. rękojmia.
⦁ W przypadku umowy zawartej z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta. W przypadku, kiedy rzecz ma wadę, Konsumentowi przysługuje prawo do:
⦁ złożenia oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
⦁ złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności, dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieni lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
⦁ Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
⦁ Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
⦁ Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
⦁ żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
⦁ żądać usunięcia wady.
⦁ Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
⦁ W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
⦁ Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
⦁ Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w ust. 7 powyżej. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
⦁ Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do opartych o art. 5615 kodeksu cywilnego: oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny, żądania wymiany rzeczy na wolną od wad, żądania usunięcia wady. Sprzedający w terminie trzydziestu dni (art. 7a prawa konsumenckiego) ustosunkuje się do każdego innego oświadczenia Konsumenta, którego nie dotyczy określony w kodeksie cywilnym termin czternastu dni. W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.
⦁ Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, przed upływem roku od moment wydania rzeczy Konsumentowi.
⦁ Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
⦁ W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
⦁ W terminach określonych w powyżej Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
⦁ W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
⦁ Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
⦁ Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.
⦁ Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie przewidzianym w prawie.

⦁ PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
⦁ Konsumentowi, na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 (jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów) oraz art. 34 ustawy o prawach konsumenta.
⦁ Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, Konsument może złożyć w terminie 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, jak również na podstawie formularza, stanowiącego załącznik do ustawy o prawach konsumenta.
⦁ Sprzedający zobowiązuje się poinformować Konsumenta o otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa  uważana jest za niezawartą.
⦁ Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt.
⦁ Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, stanowiącej przedmiot umowy, będącej następstwem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
⦁ Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta, zwróci mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Konsumentowi rzeczy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 1 niniejszego rozdziału.
⦁ Sprzedający dokonuje zwrotu należności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
⦁ W tym miejscu Sprzedający informuje, że zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w przypadku umowy:
⦁ w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
⦁ w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (dotyczy w szczególności personalizowanych produktów);
⦁ w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
⦁ w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
⦁ w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
⦁ w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
⦁ o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
⦁ o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

⦁ POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ
BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

⦁ Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez konsumentów, jest Sprzedający.
⦁ Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku, a także przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
⦁ Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość́ wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych – o powyższych prawach, Konsument zostanie poinformowany stosowną informacją prawną, którą otrzyma, jako załącznik do odpowiedzi na złożone zamówienie.
⦁ Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez Sklep, zostały opisane w Polityce prywatności – zakładka na stronie Sklepu internetowego.

⦁ POSTANOWIENIA KOŃCOWE

⦁ Regulamin dostępny jest w Sklepie Internetowym.
⦁ W przypadku uznania postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
⦁ Sprzedający oświadcza, że jest uprawniony do zmiany treści postanowień Regulaminu w przypadku:
⦁ zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość lub
⦁ zmiany oferty asortymentowej Sklepu Internetowego.
⦁ Sprzedający zobowiązuje się powiadomić Użytkownika o każdorazowej zmianie Regulaminu, poprzez wygenerowanie stosownego komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany Sprzedającemu przez Użytkownika. Użytkownicy będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie trzydziestu (30) dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu.
⦁ Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, rozumie treść tych dokumentów i w pełni ją akceptuje oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania.

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Ja _____________________________ (imię i nazwisko) niniejszym informuję
o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ___________________________________________________________________ .
Data odbioru __________________________________________________________
Imię i nazwisko _______________________________________________________
Adres _________________________________________________________________
Podpis konsumenta (tylko jeżeli jest przesyłany w wersji papierowej)
_______________________________________________________________________
Data __________________________________________________________________–